Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMIENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI

O ŚRODOWSKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że po przeprowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień i opinii od organów współuczestniczących w postępowaniu jn.:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska – postanowienie nr WOOŚ.4221.75.2021.JGD z dnia 31.12.2021r. (data wpływu 31.12.2021r.), w którym uzgodnił Spółce Zakład Komunalny, w wariancie inwestorskim, realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, jako organu inspekcji sanitarnej powołanego w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych – opinia nr NZ.9022.7.8.2021.EK z dnia 07.10.2021r. (data wpływu 07.10.2021r.), w którym pozytywnie zaopiniował środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia;
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jako organu właściwego do oceny wodnoprawnej – postanowienie nr GL.RZŚ.4360.63.2021.KK2 z dnia 04.02.2020r. (data wpływu 10.02.2022r.), w którym uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określił warunki jego realizacji;
  • Marszałka Województwa Opolskiego, jako organu właściwego do zmiany pozwolenia zintegrowanego – opinia nr DOŚ-III.7220.16.202.JW z dnia 17.12.2021r. oraz z dnia 30.12.2021r.

a także biorąc pod uwagę:

  • wezwanie z dnia 22.03.2022r., skierowane do Spółki, w celu odniesienia się do zgłoszonych przez stronę społeczną licznych uwag dot. planowanego przedsięwzięcia,
  • przeprowadzoną w dniu 21.04.2022r. otwartą rozprawę administracyjną dla społeczeństwa,
  • pisma Spółki nr W/165/CZO/2022 z dnia 05.03.2022r. oraz W/230/D-CZO/22 z dnia 13.05.2022r., w których podano i uszczegółowiono informacje nt. działań i rozwiązań przywołanych podczas rozprawy administracyjnej, mających na celu minimalizować uciążliwości odorowe powodowane funkcjonowaniem instalacji zlokalizowanych przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu;

zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Podwyższenie rzędnych składowiska odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69”, polegającego w wariancie II, proponowanym przez wnioskodawcę, na podwyższeniu składowania odpadów na kwaterze nr 2 z 163,0 m n.p.t. do 170 m n.p.t., czyli o 7m; miejsce realizacji przedsięwzięcia: działki o nr: 1/11, 1/72 a.m 1 obręb Groszowice, na terenie będącym własnością Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole.

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęty granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na dzień dzisiejszy na terenie miasta Opola.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1), w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 – instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839).

Jednocześnie informuję, iż w związku z zakończeniem postępowania dowodowego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie (w tym z ww. uzgodnieniami i opiniami organów współuczestniczących), znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.320;  tel. 77 45 11 876,  e-mail:  osr@um.opole.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 21 dni od daty wywieszenia, tj. do dnia 08.06.2022r. włącznie.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 572
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ.uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Podwyższenie rzędnych składowiska odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69”, polegającego w wariancie II proponowanym przez wnioskodawcę na podwyższeniu składowania odpadów na kwaterze nr 2 z 163,0 m n.p.t. do 170 m n.p.t., czyli o 7 metrów
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 18.05.2022 08:12:14
Data udostępnienia informacji: 19.05.2022 08:19:58
Data ostatniej aktualizacji: 19.05.2022 08:14:48
Rejestr zmian