Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.15.2022.MKb                                                                                                        

Opole, dnia 18 maja 2023 r.

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Działając na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 r. poz. 775), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

 

zawiadamia się strony przedmiotowego postępowania administracyjnego,

 

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża wapienia i margli kredowych „Odra II” w granicach projektowanego Obszaru Górniczego „Odra II-A”” w wariancie inwestycyjnym, proponowanym przez wnioskodawcę, polegającym na powiększeniu wyrobiska Kopalni Wapienia i Margli Kredowych ,,Odra II” w kierunku północnym i kontynuacji działalności górniczej, iż w dniu 15 maja 2023 r. wydana została decyzja nr OŚR.6220.15.2022.MKb o środowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowany obszar górniczy „Odra II-A” o powierzchni 123,07 ha będzie realizowany na terenie miasta Opola, w granicach:

  • obecnie eksploatowanego obszaru górniczego „Odra II”, 0118., obręb Zakrzów, a.m. 8, obejmującego działki o nr: 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422/1, 424, 425, 426/1, 427/1, 427/2, 427/3, 428, 429, 430/1, 430/2, 430/3, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446,  obręb Zakrzów, a.m. 9, obejmującego działki o nr: 447, 451, 452, 453, 454/1, 454/2, 462, 463, 467, 468/1, 468/3, 468/4, 471/2, 473/2, 474/2, 475, 479/2, 480, 483, 484, 485, 488, 489, 490/1, 490/5, 493, 494/1, 495, 496, 500/2, 501/2, 506/5, 507, 509/1, 510/1, 512/1, 513/1, 514/1, 514/2, 514/3, 446 oraz obręb Zakrzów, a.m.11, obejmującego działkę o nr: 535/15;
  • obszaru przewidzianego do przyłączenia, 0118, obręb Zakrzów, a.m. 8, obejmującego działki o nr: 394/6, 394/7, 394/8, 394/9, 395, 396, 397, 398, 401, 402, 403, 409.

Teren planowanych inwestycji jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego zgodnie z Uchwałą nr VIII/108/99 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 1999 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego ODRA II w Opolu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2000 r. poz. 16). Przedsięwzięcie realizowane będzie na ww. działkach ewidencyjnych, w granicy terenu oznaczonego na rysunku ww. planu symbolem „PE – przeznaczenie podstawowe – tereny powierzchniowej eksploatacji złoża wapienia i margla”. Przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami ww. planu.

 

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek Cementowni ODRA S.A.  w Opolu przy ul. Budowlanych 9.

Stronami przedmiotowego postępowania jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję jednocześnie strony postępowania, iż od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, tj. do dnia 15 czerwca  2023 r. (włącznie).

Ww. termin wyznaczony został jako 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanej decyzji (zgodnie z art. 49 §2 Kpa) oraz kolejne 14 dni na wniesienie przez stronę odwołania od wydanej decyzji (zgodnie z art. 129 §2 Kpa).

Jednocześnie informuje się, że wydana decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 324; tel. 77 45 11 819.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 311
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia _„Eksploatacja złoża wapienia i margli kredowych „Odra II” w granicach projektowanego Obszaru Górniczego „Odra II-A”” w wariancie inwestycyjnym, proponowanym przez wnioskodawcę, polegającym na powiększeniu wyrobiska Kopalni Wapienia i Margli Kredowych ,,Odra II” w kierunku północnym i kontynuacji działalności górniczej
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia _„Eksploatacja złoża wapienia i margli kredowych „Odra II” w granicach projektowanego Obszaru Górniczego „Odra II-A”” w wariancie inwestycyjnym, proponowanym przez wnioskodawcę, polegającym na powiększeniu wyrobiska Kopalni Wapienia i Margli Kredowych ,,Odra II” w kierunku północnym i kontynuacji działalności górniczej
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kubis
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kubis
Data wytworzenia informacji: 18.05.2023 11:02:00
Data udostępnienia informacji: 18.05.2023 11:27:19
Data ostatniej aktualizacji: 18.05.2023 11:41:02
Rejestr zmian