Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 05 marca 2024r.

OŚR.6220.59.2023.MCH

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)                                                                           

 

ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI
O ŚRODOWSKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.],

zawiadamiam strony postępowania,

że po uzyskaniu wymaganych prawem opinii od organów współuczestniczących w postępowaniu jn.:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska – pismo nr WOOŚ.4220.35.2024.AKu.2 z dnia 21.02.2024r. (data wpływu 21.02.2024r.), w którym stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki jego realizacji;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, jako organu inspekcji sanitarnej powołanego w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych – pismo OPINIA nr NZ.9022.8.8.2024.EK z dnia 30.01.2024r., w którym stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jednakże wniósł uwagę, że eksploatacja przedsięwzięcia winna być prowadzona w sposób najmniej uciążliwy dla otoczenia z zastosowaniem rozwiązań organizacyjnych i technicznych pozwalających ograniczyć emisję hałasu i substancji do środowiska,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, jako organ właściwy do oceny kwestii wodnoprawnych, pismem nr CO.ZZŚ.4901.14.2024.MO z dnia 06.02.2024r. (data wpływu 07.02.2024r.) w którym stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił warunki jego realizacji,

zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu Aquaparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Opolu, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Oleskiej.

Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 123/1, 123/34, 123/47, 123/36, 123/38, 123/46, 121/11, 121/12, 121/13, 121/14, 123/37, 123/28, 123/41, 123/44, 123/26, 123/12, 123/42, k. m. 19, obręb Opole.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęta granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na dzień dzisiejszy na terenie miasta Opola.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z: 

  • 3 ust. 1 pkt 58) lit b – „garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 52, 54, 55-57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1,0 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”,
  • 3 ust. 1 pkt 59 – „parki rozrywki rozumiane jako obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z rozrywką lub rekreacją, pola golfowe, stadiony i tory wyścigowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 stycznia 2001r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2017r. poz. 194 oraz z 2019r. poz.1495), wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, inne niż wymienione w pkt 57”,

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem OOŚ.

Jednocześnie informuję, iż w związku z zakończeniem postępowania dowodowego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie (w tym z ww. opiniami organów współuczestniczących), znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p. 320; tel. 77 45 11 876, e-mail:  osr@um.opole.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 21 dni od daty wywieszenia, tj. do dnia 26.03.2024r. włącznie.

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 211
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie Aquaparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Opolu, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Oleskiej.
Skrócony opis: Zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie Aquaparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Opolu, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Oleskiej.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 05.03.2024 13:46:40
Data udostępnienia informacji: 05.03.2024 13:54:41
Data ostatniej aktualizacji: 05.03.2024 14:01:50
Rejestr zmian