Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

                                                                     Opole, dnia 26 czerwca 2023r.

OŚR.6220.4.2023.MCH                                                                                                   

PREZYDENT MIASTA OPOLA

działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094), zwanej dalej ustawą ooś,   

podaje do publicznej wiadomości
informację,

że w dniu 13 czerwca 2023r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części „D” istniejącej hali produkcyjno-magazynowej, na zakład produkcyjny szaf dla branży elektrycznej”, zlokalizowanego w Opolu, przy ul. Północnej (dz. nr 12/26, k. m. 62, obręb Półwieś),

Lokalizacja przedsięwzięcia – działka nr 12/26, k. m. 62, obręb Półwieś.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest granicami obowiązującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej – ulicy Północnej w Opolu, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Opola nr XIV/123/07 z dnia 28 czerwca 2007r. i zgodna jest z jego zapisami.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie oznaczonym na rysunku ww. planu symbolami: 30-U, KS, PP, PS (KP, Et), 34 – ZI (ZK), które oznaczają: U – tereny zabudowy usługowej, KS – tereny obsługi komunikacji, PP – tereny zabudowy produkcyjno-technicznej, PS - tereny składów i magazynów, (Et) – stacje transformatorowe kontenerowe wbudowane jako przeznaczenie towarzyszące, (KP) – strefy głównych parkingów publicznych i wewnętrznych - przeznaczenie towarzyszące, (ZK) - tereny zieleni izolacyjnej jako osłony akustyczne – przeznaczenie towarzyszące, ZI - tereny zieleni izolacyjnej.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki CTP ETA POLAND Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-124) przy ul. Rondo ONZ 1, złożony poprzez pełnomocnika.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu, opiniującymi i określającymi zakres ewentualnego raportu są:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, III piętro, pokój 320, tel. 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl.

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Treść decyzji udostępniono
w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 26 czerwca 2023r.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 350
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części „D” istniejącej hali produkcyjno-magazynowej, na zakład produkcyjny szaf dla branży elektrycznej”, zlokalizowanego w Opolu, przy ul. Północnej (dz. nr 12/26, k. m. 62, obręb Półwieś).
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części „D” istniejącej hali produkcyjno-magazynowej, na zakład produkcyjny szaf dla branży elektrycznej”, zlokalizowanego w Opolu, przy ul. Północnej (dz. nr 12/26, k. m. 62, obręb Półwieś).
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 26.06.2023 09:32:52
Data udostępnienia informacji: 26.06.2023 11:55:56
Data ostatniej aktualizacji: 26.06.2023 11:55:51
Rejestr zmian