Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Uchwały Rady Miasta Opola dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://prawomiejscowe.um.opole.pl/. Strona zawiera zbiór aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej. 


Rejestry aktów prawa miejscowego znajdują się w załącznikach.


Projekty uchwał dostępne są w informacjach o sesjach Rady Miasta Opola pod adresem: https://opole.esesja.pl/


Informacja dotycząca realizacji inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Miasta Opola

Uprawnienia mieszkańców miasta Opola oraz ich organizacji w zakresie kierowania do Rady Miasta Opola wniosków o podejmowanie uchwał w przedmiocie nie zastrzeżonym do właściwości innych organów i podmiotów reguluje uchwała Nr XXVI/221/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu miasta Opola z późniejszymi zmianami.

1. Zgodnie z § 23 Statutu Miasta Opola z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić: 

1) Prezydent Miasta,
2) komisja Rady,
3) klub radnych,
4) grupa co najmniej trzech radnych,
5) przewodniczący Rady,
6) grupa co najmniej 300 mieszkańców miasta Opola mających czynne prawo wyborcze,
7) Rada Dzielnicy.

2. W celu zrealizowania inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcy mogą zawiązać Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej zwany dalej komitetem, który tworzy minimum 5 mieszkańców mających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta Opola. Utworzenie komitetu nie wyłącza inicjatywy grupy mieszkańców.

3. Komitet przygotowuje projekt uchwały w formie pisemnej, a następnie organizuje zbieranie podpisów mieszkańców popierających inicjatywę uchwałodawczą, zachowując następujące wymogi:

1) w imieniu komitetu występuje pełnomocnik komitetu, wskazany w pisemnym oświadczeniu podpisanym przez osoby tworzące komitet;
2) w miejscu zbierania podpisów mieszkańców miasta musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały; na każdej stronie listy poparcia zamieszcza się tytuł projektu uchwały, której mieszkańcy udzielają poparcia;
3) mieszkaniec miasta udziela poparcia projektowi uchwały wpisując na listę:

a) swoje imię i nazwisko,
b) numer PESEL,
c) adres zamieszkania w Opolu,
d)własnoręczny podpis;

4) projekt uchwały z uzasadnieniem oraz listą osób popierających projekt (co najmniej 300 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta Opola) w formie papierowej (w Biurze Rady Miasta) oraz elektronicznej (na adres brm@um.opole.pl) składa przewodniczącemu Rady Miasta Opola pełnomocnik komitetu, od momentu dostarczenia listy poparcia przez pełnomocnika komitetu lub upoważnionego przez grupę mieszkańców przedstawiciela administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Opola;
5) raz udzielonego poparcia nie można wycofać.

4. Inicjatywa uchwałodawcza nie może naruszać wyłączności inicjatywy uchwałodawczej zagwarantowanej poszczególnym podmiotom w odrębnych przepisach.

5. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:

1) tytuł (część nagłówkową) zawierający nazwę aktu, datę wydania, nazwę organu, od którego pochodzi i przedmiot unormowania,
2) podstawę prawną (przepisy aktów normatywnych zawierających upoważnienie do podjęcia uchwały),
3) przepisy dotyczące przedmiotu uchwały ujęte w części, rozdziały, paragrafy, ustępy, punkty i podpunkty w następującej kolejności:

a) przepisy ogólne (wspólne dla pozostałych postanowień uchwały, wyjaśnienie pojęć użytych w uchwale),
b) przepisy szczegółowe (zawierające rozstrzygnięcia merytoryczne),
c) przepisy przejściowe i końcowe (wskazujące odpowiedzialnych za wykonanie uchwały, o wejściu w życie uchwały, o uchyleniu dotychczas obowiązujących przepisów, o sposobie ogłoszenia uchwały, w tym o obowiązku ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego),
d) uzasadnienie, które zwiera w szczególności:

-  przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana,
- wykaz różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym,
- przedstawienie przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych podjęcia uchwały,
- wskazanie źródeł finansowania, jeżeli projekt uchwały pociąga za sobą obciążenie budżetu gminy,
-  przedstawienie wyników przeprowadzonych badań i konsultacji oraz informację o opiniach, jeżeli obowiązek zasięgania opinii wynikał z obowiązujących przepisów.

6. Projekt uchwały z uzasadnieniem oraz listą osób popierających projekt podlega weryfikacji co do zgodności z wymogami procedury inicjatywy uchwałodawczej przez Biuro Rady Miasta.

7. Projekt uchwały winien spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 283) i wymogi określone w §§ 24 - 25 Statutu Miasta Opola.

8. Przewodniczący Rady zwraca wnioskodawcy projekt uchwały w każdym przypadku naruszenia określonych w rozporządzeniu lub statucie zasad opracowania projektów uchwał. 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 6339
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Miasta
Nazwa dokumentu: Uchwały
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Rady Miasta
Osoba, która udostępnia informację: Biuro Rady Miasta
Data wytworzenia informacji: 03.09.2021 12:13:27
Data udostępnienia informacji: 03.09.2021 12:17:46
Data ostatniej aktualizacji: 02.02.2024 07:45:50
Rejestr zmian