Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.83.2021.BS

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz.U. 2021r. poz.735] ze zm, zwanej dalej ustawą Kpa oraz art.49 ustawy Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. z 2021r. poz.2373 ze zm.],

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II (działki ewid. nr 59, 60, 61, 66, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, k.m.14, obręb Groszowice),
o kolejnych okolicznościach i czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania:

  • Uzyskano opinie organów współuczestniczących w postępowaniu:
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska, o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i tym samym opracowania raportu oddziaływania na środowisko - postanowienie nr WOOŚ.4220.39.2022.ES z dnia 14.02.2022r. (data wpływu 14.02.2022r.),
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jako organu właściwego do oceny kwestii wodnoprawnych, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – pismo OPINIA nr GL.ZZŚ.3.435.26.2022.DB z dnia 10.02.2022r. (data wpływu 15.02.2022r.).
  • Po uzyskaniu opinii jw., Prezydent Miasta Opola jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie i właściwy do podjęcia ostatecznego rozstrzygnięcia w powyższej kwestii, podzielił stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Prezydent Miasta Opola wydał postanowienie nr OŚR.6220.83.2021.BS z dnia 28.02.2022r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu ooś dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodny ze stanowiskiem RDOŚ
w Opolu.

Od wydanego postanowienia służy stronom zażalenie

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola,

w terminie do dnia 24 marca 2022r. (włącznie).

Ww. termin wyznaczonym został jako 21 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanym postanowieniu (art.49 §2 Kpa) oraz kolejne 7 dni na wniesienie przez stronę zażalenia od wydanego postanowienia (art.129 §2 Kpa).

W przypadku niewniesienia zażalenia na ww. postanowienie przez strony postępowania, Prezydent Miasta Opola wyda postanowienie o zawieszeniu przedmiotowego postępowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu ooś - maksymalnie na okres 3 lat. Na postanowienie o zawieszeniu postępowania nie przysługuje zażalenie (art.63 ust.6 ustawy ooś).

Natomiast w przypadku wniesienia zażalenia na ww. postanowienie, na podstawie art.10 ustawy Kpa, wszystkie strony przedmiotowego postępowania zostaną o tym fakcie powiadomione nowym zawiadomieniem.

Stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z zebranym materiałem dowodowym, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.318;  tel. 77 45 11 978, -876,  e-mail:  osr@um.opole.pl.

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii i wynikające z tego stanu ograniczenia w organizacji pracy urzędów, w celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta Opola
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 587
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie STRON postępowania o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia ooś dla przeds. pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II, lokaliz. działki ewid. nr 59-61, 66, 90-99, k.m.14, obręb Groszowice
Skrócony opis: Zawiadomienie STRON postępowania o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia. pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II, lokaliz. działki ewid. nr 59-61, 66, 90-99, k.m.14, obręb Groszowice
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 03.03.2022 13:33:42
Data udostępnienia informacji: 03.03.2022 13:48:25
Data ostatniej aktualizacji: 03.03.2022 13:48:16
Rejestr zmian