Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.68.2022.MKU                                                                                                 

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.),

zawiadamia się i informuje strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 1 Zakład Mechanicznego i Biologicznego Przekształcania Odpadów, miejsce realizacji przedsięwzięcia: działki nr: 1/71 i część 1/72, k.m. 1, obręb Groszowice, będących własnością Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.,  o kolejnych czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania, tj.:

 • Marszałek Województwa Opolskiego pismem nr DOŚ-RPŚ.7220.31.2022.JW z dnia 19.12.2022r. wezwał Stronę do uzupełnienia treści Raportu;
 • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem nr GL.RZŚ.4360.68.2022.AS z dnia 29.12.2022r. wezwał Stronę do uzupełnienia treści Raportu;
 • pismem nr OŚR.6220.68.2022.MKU z dnia 03.01.2023r. tut. Organ wystąpił do Strony postępowania o uzupełnienie brakujących informacji w związku z wezwaniem Dyrektora RZGW w Gliwicach PGW Wody Polskie;
 • w dniach 17.01.2023r. oraz 26.01.2023. do tut. Organu wpłynęło uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia jw., będące odpowiedzią na wezwanie Dyrektora RZGW w Gliwicach PGW Wody Polskie;
 • Strona przy piśmie z dnia 20.01.2023r. przedłożyła aneks nr 2 do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia jw.;
  w dniu 25.01.2023r. przedłożono dodatkowo wyjaśnienia do ww. aneksu nr 2;
 • przy piśmie z dnia 26.01.2023r. przekazano tut. Organowi odpowiedź na wezwanie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 19.12.2022r.;
 • Marszałek Województwa Opolskiego pismem nr DOŚ-RPŚ.7220.31.2022.JW z dnia 09.02.2023r. ponownie wezwał Stronę do uzupełnienia treści Raportu;
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4221.87.2022.JGD.1. z dnia 10.02.2023r. wezwał Stronę postępowania do uzupełnienia treści raportu;
 • przy piśmie z dnia 23.02.2023r. przekazano tut. Organowi odpowiedź na wezwanie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 09.02.2023r.;
 • przy piśmie z dnia 23.02.2023r. przekazano tut. Organowi odpowiedź na wezwanie RDOŚ z dnia 10.02.2023r.;
 • w dniu 09.03.2023r. do tut. Organu wpłynęły kolejne uzupełnienia;
 • uzyskano stanowiska, tj. opinie/uzgodnienia organów współuczestniczących w postępowaniu:

-opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nr NZ.9022.7.10.2022.EK z dnia 28.11.2022r., opiniujące warunki środowiskowe realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,

-postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach PGW Wody Polskie nr postanowienie nr GL.RZŚ.4360.68.2022.AS/KWK z dnia 17.02.2022r., uzgadniające warunki środowiskowe realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia;

 • rozpoczęto procedurę działu społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu w ramach którego wnioski i uwagi będzie można składać w terminie do 09 kwietnia 2023r. włącznie.
 • wszelkie uzupełnienia składane w ramach przedmiotowego postępowania zostały przekazane przez tut. Organ organom współuczestniczącym w postępowaniu.

Przypomina się, że stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wszystkie strony tegoż postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.320;  tel. 77 45 11 876, e-mail:  osr@um.opole.pl.

W celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym zachęca się do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 449
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o czynnościach Organu w postępowaniu o wydanie DŚ dla przedsięwzięcia pn. Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla miasta Opola - Zadanie nr 1 Zakład Mechanicznego i Biologicznego Przekształcania Odpadów
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 10.03.2023 11:23:36
Data udostępnienia informacji: 10.03.2023 11:32:57
Data ostatniej aktualizacji: 10.03.2023 11:50:33
Rejestr zmian