Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

                                                                                              Opole, dnia 29 maja 2024r.
OŚR.6220.20.2024.MCH                                                                                                

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2024r. poz. 572), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamia się strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w obszarze miasta Opole,w dniu 27 maja 2024r. wydana została decyzja nr OŚR.6220.20.2024.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbudowę 35 odcinków (o różnych długościach oraz średnicach przekrojów) sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ok. 6,08 km, zlokalizowanych na terenie miasta Opola.

Rozbudowa obejmie działki w obszarze miasta Opola, w dzielnicach: Malina, Grotowice, Groszowice, Szczepanowice, Bierkowice, Wrzoski, Sławice, Czarnowąsy, Wróblin, Gosławice, Kolonia Gosławicka, Chmielowice, Żerkowice, Wójtowa Wieś, Nowa Wieś Królewska, Grudzice oraz Winów. Ścieki z wybudowanych odcinków sieci kanalizacyjnej będą trafiać do Oczyszczalni Ścieków w Opolu. W zależności od miejsca wykonywania odcinków, projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana jako sieć ciśnieniowa, sieć grawitacyjna, sieć grawitacyjno-ciśnieniowa lub sieć grawitacyjno- tłoczna.

Tereny realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w części objęte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obowiązującymi na terenie miasta Opola. Pozostałe tereny nie są objęte ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-222) przy ul. Oleskiej 64.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z: 

  • 3 ust. 1 pkt 81) – „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:
  1. przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
  2. sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
  3. przyłączy do budynków”,

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem OOŚ.

Stronami przedmiotowego postępowania jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję jednocześnie strony postępowania, iż od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 26 czerwca 2024r. (włącznie).

Ww. termin wyznaczony został jako 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanej decyzji (zgodnie z art.49 §2 ustawą Kpa) oraz kolejne 14 dni na wniesienie przez stronę odwołania od wydanej decyzji (zgodnie z art. 129 §2 ustawą Kpa).

Jednocześnie informuje się, że wydana decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320; tel. 77 45 11 876. W celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, prosi się o kontakt telefoniczny (tel. 77 45 11 876), mailowy (e-mail: osr@um.opole.pl) lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 43
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w obszarze miasta Opole.
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w obszarze miasta Opole.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 29.05.2024 08:49:09
Data udostępnienia informacji: 29.05.2024 08:57:43
Data ostatniej aktualizacji: 29.05.2024 08:57:26
Rejestr zmian