Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 29 maja 2024r.

OŚR.6220.20.2024.MCH                                                                                                    

PREZYDENT MIASTA OPOLA

działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,   

podaje do publicznej wiadomości
informację,

że w dniu 27 maja 2024r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w obszarze miasta Opole.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbudowę 35 odcinków (o różnych długościach oraz średnicach przekrojów) sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ok. 6,08 km, zlokalizowanych na terenie miasta Opola.

Rozbudowa obejmie działki w obszarze miasta Opola, w dzielnicach: Malina, Grotowice, Groszowice, Szczepanowice, Bierkowice, Wrzoski, Sławice, Czarnowąsy, Wróblin, Gosławice, Kolonia Gosławicka, Chmielowice, Żerkowice, Wójtowa Wieś, Nowa Wieś Królewska, Grudzice oraz Winów. Ścieki z wybudowanych odcinków sieci kanalizacyjnej będą trafiać do Oczyszczalni Ścieków w Opolu. W zależności od miejsca wykonywania odcinków, projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana jako sieć ciśnieniowa, sieć grawitacyjna, sieć grawitacyjno-ciśnieniowa lub sieć grawitacyjno- tłoczna.

Tereny realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w części objęte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obowiązującymi na terenie miasta Opola. Pozostałe tereny nie są objęte ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-222) przy ul. Oleskiej 64.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z: 

  • 3 ust. 1 pkt 81) – „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:
  1. przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
  2. sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
  3. przyłączy do budynków”,

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem OOŚ.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu, opiniującymi i określającymi zakres ewentualnego raportu są:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, III piętro, pokój 320, tel. 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl.

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Treść decyzji udostępniono
w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 29 maja 2024r.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 47
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w obszarze miasta Opole.
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w obszarze miasta Opole.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 29.05.2024 09:01:32
Data udostępnienia informacji: 29.05.2024 11:49:08
Data ostatniej aktualizacji: 29.05.2024 11:48:31
Rejestr zmian