Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 21 maja 2024r.

OŚR.6220.58.2023.MKU                                                                                                               

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2024r. poz. 572), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamia się i informuje strony postępowania administracyjnego,

w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej bazy transportowo-magazynowej Remondis w Opolu, planowanego do realizacji na terenie działek nr: 281, 255, 249, 248, 250, 279 i 256, obręb Nowa Wieś Królewska, iż tut. Organ postanowieniem nr OŚR.6220.58.2023.MKU z dnia 20.05.2024r. zawiesił na wniosek Remondis Opole Sp. z o.o., postępowanie ws. o wydanie ww. decyzji.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, iż na ww. postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 11 czerwca 2024r.

Ww. termin wyznaczony został jako 21 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanym postanowieniu (zgodnie z art. 49 § 2 Kpa) oraz kolejne 7 dni na wniesienie przez stronę zażalenia na wydane postanowienie (zgodnie z art. 141 § 2 Kpa).

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Niniejsze zawiadomienie doręcza się Wnioskodawcy.

Ponadto podlega ono:

  • wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Opola, Plac Wolności 7-8,
  • opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 25
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron o zawieszeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej bazy transportowo-magazynowej Remondis w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 21.05.2024 14:31:57
Data udostępnienia informacji: 21.05.2024 14:39:39
Data ostatniej aktualizacji: 21.05.2024 14:32:25
Rejestr zmian