Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.27.2024.EO                                                      Opole,  dnia  03 czerwca 2024 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 572 zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamia się i informuje strony postępowania administracyjnego, że:

 • na wniosek spółki PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. z siedzibą w Libiszów 104, 26-300 Opoczno, złożony pismem (bez numeru) z dnia 16.04.2024 r. (data wpływu do tut. Organu 16.04.2024 r.), wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kabiny lakierniczo-suszarniczej na terenie Zakładu Produkcyjnego w Opolu przy ul. Tadeusza Rejtana 7” wraz z uzupełnieniem z dnia 24.05.2024 r. (tut. Organ pismem nr OŚR.6220.27.2024.EO z dnia 24.04.2024 r. wezwał Spółkę do uzupełnienia przedłożonego wniosku);
 • pismami nr OŚR.6220.27.2024.EO z dnia 03.06.2024 r. wystąpiono do organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie opinii, na podstawie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Lokalizacja przedsięwzięcia: Opole ul. Tadeusza Rejtana 7, działka ewidencyjna nr 13/44, am. 74, obręb Opole.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Głogowskiej – Rejtana w Opolu (przyjętego uchwałą Rady Miasta Opola nr LXIX/784/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r.) na terenie oznaczonym na rysunku ww. planu symbolem 3 U/P/KK – tereny kolejowe; przemysł, bazy i składy związane z potrzebami zarządcy linii kolejowych; usługi handlu detalicznego, gastronomii, administracji, obsługi ludności i przedsiębiorstw, kultury, nauki, sportu i rekreacji.

Planowane przedsięwzięcie, zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z:

 • 3 ust.1 pkt 14 - instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzaniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników;
 • 3 ust.1 pkt 37 - instalacje do naziemnego magazynowania: a) ropy naftowej, b) produktów naftowych, c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi, d) gazów łatwopalnych, e) kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w lit. a-d

- inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych)

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

Stronami niniejszego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu przedmiotowego przedsięwzięcia. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Opola.

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 oraz 73 §1 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 317, nr kontaktowy 77 45 11 819, e-mail:  osr@um.opole.pl.

Ponadto, informuje się, że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 §3 ww. ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 05.08.2024 r. 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 37 Kpa strona ma prawo do wniesienia ponaglenia, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola.

Informuję również, że:

 • zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kpa - do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu,
 • zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie podlega:

 • wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Opola, Plac Wolności 7-8,
 • opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola.                                                                                                                                                                                                                                                                              

  z up. Prezydenta Miasta
  Monika Czech-Tańczuk
  Naczelnik Wydziału
  Ochrony Środowiska i Rolnictwa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 30
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących (PPIS, RDOŚ, PGWWP) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kabiny lakierniczo-suszarniczej na terenie Zakładu Produkcyjnego w Opolu przy ul. Tadeusza Rejtana 7”
Skrócony opis: Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących (PPIS, RDOŚ, PGWWP) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kabiny lakierniczo-suszarniczej na terenie Zakładu Produkcyjnego w Opolu przy ul. Tadeusza Rejtana 7”
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Ochocka
Osoba, która udostępnia informację: Elżbieta Ochocka
Data wytworzenia informacji: 04.06.2024 15:12:52
Data udostępnienia informacji: 04.06.2024 15:22:25
Data ostatniej aktualizacji: 11.06.2024 14:03:31
Rejestr zmian