Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 10 czerwca 2024 r.

OŚR.6220.66.2024.EO                                                                                                  

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 9, 10 § 1, 36 § 1 i 2, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 572), zwanej dalej ustawą Kpa, oraz art. 49 w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),

zawiadamia się i informuje strony postępowania administracyjnego, że:

  • na wniosek DB-PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Tytanowej 16, złożony przez pełnomocnika pismem (bez numeru) z dnia 21.05.2024 r. (data wpływu 21.05.2024 r.), wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną oraz infrastrukturą towarzyszącą – tj. utwardzeniami, parkingiem dla samochodów osobowych, stanowiskiem do mycia, wiatą na odpady na terenie działki 1337/2 zlokalizowanej przy ul. Oświęcimskiej w Opolu (jednostka ewidencyjna: 166101_1 Miasto Opole; obręb ewidencyjny: 0057 Grotowice)”,
  • wezwano wnioskodawcę pismem nr OŚR.6220.66.2024.EO z dnia 10.06.2024 r. do uzupełnienia danych m.in. w zakresie: weryfikacji kwalifikacji przedsięwzięcia, wskazania powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania, zagospodarowania ścieków przemysłowych i podania ich ilości, wskazania rozwiązań chroniących środowisko w odniesieniu do: środowiska gruntowo-wodnego, gospodarki wodno-ściekowej, powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przyrody w podziale na etap realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Lokalizacja przedsięwzięcia: Opole, ul. Oświęcimska, działki ewidencyjne nr 1337/2, obręb:  Grotowice.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Metalchem” w Opolu, przyjętego uchwałą Rady Miasta Opola nr VI/53/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.; na terenie oznaczonym na rysunku ww. planu symbolem 5 P – zagospodarowanie przez obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

Planowane przedsięwzięcie wnioskodawca zalicza do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z:

  1. 3 ust. 1 pkt 54 lit. b – zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż::

(…)

  1. b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a,

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839 ze zm.).

Stronami niniejszego postępowania są wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu przedmiotowego przedsięwzięcia. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Opola.

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 oraz 73 §1 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 317, nr kontaktowy 77 45 11 819, e-mail: elzbieta.ochocka@um.opole.pl,  osr@um.opole.pl.

Ponadto, informuje się, że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 §3 ww. ustawy Kpa (sprawa szczególnie skomplikowana), ze względu na konieczność uzupełnienia przedłożonej dokumentacji przez wnioskodawcę, jak również uzyskanie opinii organów współdziałających (po uzupełnieniu dokumentacji). W związku z powyższym, przewiduje się prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 09.08.2024 r. 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 37 Kpa strona ma prawo do wniesienia ponaglenia, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola.

Informuję również, że:

  • zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kpa - do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu,
  • zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie podlega:

  • wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Opola, Plac Wolności 7-8,
  • opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola.

 

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 36
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną oraz infrastrukturą towarzyszącą - tj. utwardzeniami, parkingiem dla samochodów osobowych, stanowiskiem mycia, wiata na odpady na terenie działki 1337/2 zlokalizowanej przy ul. oświęcimskiej w Opolu (jedn. ewiden.: 166101_1 miasto Opole; obręb ewidencyjny: 0057 Grotowice)"
Skrócony opis: Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną oraz infrastrukturą towarzyszącą - tj. utwardzeniami, parkingiem dla samochodów osobowych, stanowiskiem mycia, wiata na odpady na terenie działki 1337/2 zlokalizowanej przy ul. oświęcimskiej w Opolu"
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Ochocka
Osoba, która udostępnia informację: Elżbieta Ochocka
Data wytworzenia informacji: 11.06.2024 13:34:14
Data udostępnienia informacji: 11.06.2024 14:03:01
Data ostatniej aktualizacji: 11.06.2024 14:02:27
Rejestr zmian